manavar-ghevu-naka
man, changle, vaet, jag, positive, anmol vachan, suvichar
#man #changle #vaet #jag #positive #marathi quotes #anmol vachan #marathi suvichar
man, changle, vaet, jag, positive, marathi quotes, anmol vachan, marathi suvichar